Adatkezelési tájékoztató

 1. Adatkezelési tájékoztató célja:
  • Kapcsolattartás az Érdeklődővel
  • A Képzésben résztvevő tájékoztatása a képzés során megadott személyes adatainak kezeléséről és felhasználásáról a Felnőttképző által.
 1. Fogalmak:
  • Adatkezelő: Lásd 4. pont
  • Felnőttképző: Lásd 4. pont (Az Adatkezelő Fktv. szerinti megnevezése)
  • Érdeklődő: Az Adatkezelővel kapcsolatba lépő személy, vagy szervezet
  • Képzésen résztvevő: A képzésre jelentkező, vagy képzésen résztvevő személy
 1. Az adatkezelés alapjául szolgáló jogszabályok:
  • Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény
  • Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (a továbbiakban: GDPR)
  • évi LXXVII. törvény a felnőttképzésről (a továbbiakban: Fktv.)
 1. Adatkezelő (Felnőttképző) adatai:
  • Felnőttképző hivatalos megnevezése: Geiger Nikolett Ivett e.v.
  • Felnőttképző adószáma: 69128738-1-38
  • Felnőttképzési nyilvántartási száma: B/2020/008714
  • Felnőttképző székhelye: 9600 Sárvár, Akácfa utca 23.
 1. Az adatkezelés célja:
  • A képzési folyamat lebonyolításának elősegítése
  • Jogszabályi kötelezettség alapján a Fktv. 21. §-ban előírtakkal összhangban a képzésben résztvevő adatainak kezelése
  • Kapcsolattartás a Képzésen résztvevővel a képzés lebonyolításának céljából
 1. Kezelt adatok köre:
  • A képzés lebonyolításához szükséges kezelt adatok körét a Fktv. 21. § határozza meg. A Fktv. 21. § alapján:

(1) A felnőttképző a képzés lebonyolítása érdekében kezeli

 1. a) a képzésben részt vevő személy
 2. aa) természetes személyazonosító adatait és – az oktatási azonosító szám kiadásával összefüggésben – oktatási azonosító számát,
 3. ab) elektronikus levelezési címét és
 4. ac) legmagasabb iskolai végzettségére vonatkozó adatát.
 5. b) a képzéssel összefüggő adatokat, amelyek a képzésben részt vevő személy
 6. ba) legmagasabb iskolai végzettségével, szakképesítésével, szakképzettségével és idegennyelv-ismeretével,
 7. bb) a képzésbe történő belépésével és a képzés elvégzésével, illetve a képzés elvégzése hiányában a képzésből történő kilépésével,
 8. bc) a képzés során történő értékelésével és minősítésével,
 9. bd) a képzéssel összefüggő fizetési kötelezettségeivel és az igénybe vett képzési hitellel kapcsolatosak.

 

 1. Hozzájárulás, önkéntesség:
  • Az adatok kezelése a Képzésben résztvevő önkéntes hozzájárulásán alapul.
  • A Képzésen résztvevő bármikor megvonhatja az adatok kezelésére tett hozzájárulását és a Felnőttképző köteles indokolatlan késedelem nélkül törölni a személyes adatokat.
   • A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.
 1. Kezelt adatok megőrzése:
  • A kezelt adatok megőrzési idejét a Fktv. 21. § határozza meg. A Fktv. 21. § alapján:

(5) A felnőttképző az (1) bekezdésben meghatározott személyes adatot a felnőttképzési szerződés megkötésétől számított nyolcadik év utolsó napjáig kezeli.

 1. Adattovábbítási kötelezettség:
  • A Felnőttképző adattovábbítási kötelezettségét a Fktv. 15. § határozza meg.
  • A Felnőttképzőnek a Fktv. 15. § alapján a felnőttképzési államigazgatási szerv részére adattovábbítási kötelezettsége van. A Fktv. 15. § alapján:

(1) A felnőttképző

 1. a) az oktatás, képzés megnevezésére, jellegére, helyére, óraszámára, első képzési napjára és […] befejezésének tervezett időpontjára,
 2. b) a képzésben részt vevő személyek természetes személyazonosító adataira, elektronikus levelezési címére, valamint legmagasabb iskolai végzettségére,
 3. c) a képzési díjra és annak költségviselőjére

vonatkozó adatot szolgáltat a felnőttképzési államigazgatási szerv részére a felnőttképzés adatszolgáltatási rendszerében. Az adatszolgáltatási kötelezettségnek legkésőbb a képzés megkezdésének időpontját, az adatokban bekövetkezett változás esetén legkésőbb az adatváltozás keletkezését követő harmadik munkanapig

(1b) A felnőttképzés adatszolgáltatási rendszerében kezelt személyes adatok azonosítása, ellenőrzése és pontosítása, valamint a pályakövetési rendszer és a munkaerő-piaci előrejelző rendszer működtetése céljából

(3) Az (1) és (2) bekezdés szerinti adatok statisztikai célra felhasználhatók és statisztikai célú felhasználásra – személyazonosításra alkalmatlan módon – átadhatók, továbbá a Központi Statisztikai Hivatal részére statisztikai célra egyedi azonosításra alkalmas módon térítésmentesen átadhatók és felhasználhatók.

15/A. § A felnőttképző az általa szervezett oktatásra, képzésre vonatkozóan kidolgozott és felnőttképzési szakértő által előzetesen minősített képzési programját a felnőttképzés adatszolgáltatási rendszerébe feltölti.

 1. Adatkezelés közösségi oldalon, vagy weblapon keresztül érkező üzenetek esetében:
  • Adatkezelés jogalapja: az Érdeklődő önkénes hozzájárulása az üzenet elküldésével / az űrlap elküldésével.
  • Adatkezelés célja: az Érdeklődő üzenetének megválaszolása / az űrlapon beküldött adatok feldolgozása kapcsolattartás céljából.
   • Képzésre jelentkezés esetén az Adatkezelő az 5., 6., 7., 8., 9. pontok szerint kezeli az Érdeklődő adatait.
  • Adatok továbbítása: Adattovábbítási kötelezettség nincs. Adatok továbbítása harmadik fél részére csakis az Érdeklődő külön kérése alapján történhet.
  • Adatok megőrzési ideje: A közösségi oldal adatvédelmi tájékoztatója alapján, vagy visszavonásig.
  • A 10. pontban nem szabályozott kérdésekben a közösségi oldal / webtárhely szolgáltatójának az adatvédelmi tájékoztatója az irányadó.